Меню Закрыть

Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта.

                                                                                                           Poznań, dnia 1 sierpnia 2018r.

                                                                                                          Sz.P.

                                                                                                         Aneta Budnik

                                                                                                         Zastępca Dyrektora Wydziału

                                                                                                        Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

                                                                                                        Plac Wolności 17

                                                                                                        61-739 Poznań

                                                                                                 

                                                                                                       Amanda Radko

                                                                                                      ul. Drogowa 1/3

                                                                                                     00-000 Poznań

                                                                                                    Nr paszportu: EE 111111

Numer sprawy: 00000/2017

Wniosek o przyspieszenie

W imieniu własnym, wnoszę o przyspieszenie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę.

Informuję, że wniosek o udzielenie przedmiotowego zezwolenia złożyłem w dniu 26. 01. 2017r. ., a więc ponad rok temu i od tego czasu nie otrzymałem żadnego pisma w sprawie.

Tak przewlekły sposób prowadzenia postępowania przez organ naraża mnie na dużą stratę finansową, gdyż z uwagi na brak decyzji udzielającej mi zezwolenia na pobyt i pracę nie mogę pracować.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 35§3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony więcej niż na rok. Sytuacja taka nie może mieć miejsca, a ja jako cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji i pożądanego na polskim rynku pracy nie mogę ponosić negatywnych konsekwencji braków organizacyjni-kadrowych w urzędach.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że tak przewlekłe prowadzenie sprawy, jak wskazałem powyżej, naraża mnie na szkodę, za którą zgodnie z art. 417§1 k.c. odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Ponadto przypominam, że przepisy prawa przewidują również wniesienie skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i domagania się z tego tytułu zasądzenia zadośćuczynienia. O zasadności takiego roszczenia przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017r., sygn. akt III SAB/Gd 23/17, który stwierdził, że Wojewoda, prowadząc sprawę o udzielenie zezwolenia przez okres ponad roku, dopuścił się przewlekłości postępowania i zasądził z tego tytułu na rzecz skarżącego kwotę 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Alarmuje więc, że w razie kontynuowania prowadzenia postępowania w tak przewlekły sposób, zmuszony będę również wnieść taką skargę.

Wobec powyższego, wnoszę więc jak na wstępie.

………………………………….

podpis

Поделитесь этой статьей:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует «cookies» для предоставления услуг. Дальнейшее использование сайта означает, что вы соглашаетесь на их использование.OkЧитать далее